विधायन सम्बन्धी विधेयक, २०८०

संघीय संसद्‍बाट निर्माण हुने कानूनलाई गुणस्तरीय बनाई कानून निर्माणमा एकरुपता कायम गर्ने जारी भएका ऐनको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने, प्रत्यायोजित विधायनको सीमा तोक्ने‌, ऐनबाट प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार वा अन्य निकायले बनाउने प्रत्यायोजित विधायनको उद्देश्य विपरीत भए नभएको जाँच गर्ने, जारी भएका प्रत्यायोजित विधायनको व्यवस्थित अभिलेख राखी प्रकाशन गर्ने लगायतका विधायन व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रावधानहरूका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्ने हेतुले प्रस्तुत भएको विधयेक

यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा २०८०-०६-१८मा दर्ता भएको छ ।

दर्ता भएको विधेयक

पिडिएफ डाउनलोड

प्रतिनिधि सभामा पेश हुँदा मेरो टिप्पणी

छलफल

सरोकारवालाबाट सुझाव लिने फारम

विधेयक मन्थन फेसबुक समूहमा छलफल गर्न सकिन्छ ।

हामीले बुझाएका संशोधनहरू

छलफलका लागि स्विकृत संशोधनहरू