School education bill 2080

विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनको विधेयक २०८०

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न तथा विद्यालय शिक्षाका मुलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक ।

यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा २०८०-०५-२७मा दर्ता भएको छ ।

दर्ता भएको विधेयक

PDF download

पेश हुँदा मेरो टिप्पणी


छलफल

सरोकारवालाबाट सुझाव लिने फारम

विधेयक मन्थन फेसबुक समूहमा छलफल गर्न सकिन्छ ।

हामीले बुझाएका संशोधनहरू

PDF download

गुगल शिट लिङ्क

अनुसूचि (मूल्याङ्कन फारमहरू)

PDF download

छलफलका लागि स्विकृत संशोधनहरू