अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक

अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक
विकास नीति तथा योजनाको अनगुमन तथा मूल्याङ्कनलाई व्यवस्थित गरी विकास प्रकृयालाई नितजामूलक र पारदर्शी बनाउनेसम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था

यो विधेयक राष्ट्रिय सभामा पारित भई प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको छ ।

यस विधेयकमा मन्थनको नेतृत्व मा. गणेश पराजुलीले गर्दै हुनुहुन्छ

दर्ता भएको विधेयक

PDF download

छलफल

विधेयक मन्थन फेसबुक समूहमा छलफल गर्न सकिन्छ ।

सरोकारवालाबाट सुझाव लिने फारम